ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 468. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 75

1 Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Žalm; pro Asafa, píseň.

2 Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu!

Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.

3 „Já určím tu chvíli,

kdy vykonám soud dle práva.

4 Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí;

já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům.“

5 Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností!

Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!

6 Nezvedejte svoje rohy vzhůru,

nemluvte s tak drzou šíjí!

7 Nikdo od východu, nikdo od západu,

nikdo od hornaté pouště,

8 jenom Bůh je soudce:

jednoho poníží, druhého povýší.

9 Hospodin má v ruce kalich:

víno kvasí, je plné příměsků,

z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna

všichni svévolníci země.

10 A já to budu navěky hlásat,

budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu.

11 A všem svévolníkům srazím rohy,

rohy spravedlivého se zvednou.

Žalmy, kapitola 76

1 Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň.

2 V judské zemi je znám Bůh,

má velké jméno v Izraeli.

3 V Šálemu je jeho stánek,

jeho obydlí je na Sijónu.

4 Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem,

štíty, meče, válku.

5 Vznešený, jak jasně záříš

nad horami rozsápaných!

6 Zarputilci za kořist ti padli,

dřímají svůj sen;

všem válečníkům ochrnuly ruce.

7 Pohrozils, Jákobův Bože,

a mrákota obestřela válečné vozy i koně.

8 Ty vzbuzuješ bázeň.

Kdo před tebou obstojí, když vzplaneš hněvem?

9 Svou při jsi vyhlásil z nebe.

Země žila hned v bázni a v míru,

10 když Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi.

11 Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále,

po svém rozhořčení opášeš se pozůstatkem lidu.

12 Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu!

Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu,

jenž vzbuzuje bázeň,

13 tomu, který krotí ducha vojevůdců

a vzbuzuje bázeň v králích země.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.