ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 469. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 77

1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Pro Asafa, žalm.

2 Úpěnlivě volám k Bohu,

volám k Bohu, kéž mi přeje sluchu!

3 V den svého soužení se dotazuji Panovníka,

v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení,

má duše se utěšit nedá.

4 Připomínám si Boha a sténám,

přemítám a jsem na duchu skleslý.

5 Nutíš moje oči k bdění,

jsem vzrušen a nejsem schopen slova.

6 Myslím na dny dávnověké,

na pradávná léta.

7 V noci si připomínám, jak jsem na struny hrával,

v srdci přemítám a duch můj hloubá:

8 Zatvrdil se Panovník na věky věků?

Nikdy už svou přízeň neprojeví?

9 Je snad jeho milosrdenství pryč natrvalo?

Nebude už mluvit v dalších pokoleních?

10 Což Bůh zapomněl na smilování?

V hněvu uzavřel zdroj svého slitování?

11 Pravím: V tom tkví moje bolest,

že se změnila pravice Nejvyššího.

12 Skutky Hospodinovy si připomínám,

připomínám si onen tvůj div z dávnověku.

13 Rozjímám o všech tvých činech

a přemítám o tvých skutcích.

14 Bože, tvá cesta je svatá.

Který bůh je velký jako Bůh náš?

15 Ty jsi Bůh, jenž činí divy!

Svoji moc jsi dal národům poznat.

16 Svůj lid jsi vykoupil vlastní paží,

syny Jákobovy, Josefovy.

17 Spatřily tě vody, Bože,

vody tě spatřily a svíjely se v křeči,

ba i tůně propastné se hnuly.

18 Z oblaků se lily proudy vod,

hrom duněl v mračnech,

rozletěly se tvé šípy.

19 Přivalilo se tvé hromobití,

nad světem se rozsvítily blesky

, země se pohybovala a třásla.

20 Tvá cesta šla mořem,

množstvím vod tvá stezka,

aniž bylo znát tvé stopy.

21 Svůj lid jsi vedl jak stádce rukou Mojžíše a Árona.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.