ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 471. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 79

1 Žalm pro Asafa.

Bože, vtrhly pronárody do dědictví tvého,

tvůj svatý chrám poskvrnily,

Jeruzalém obrátily v hromady sutin!

2 Mrtvoly tvých služebníků daly

za potravu nebeskému ptactvu,

těla tobě věrných zemské zvěři.

3 Prolévaly jejich krev okolo Jeruzaléma jak vodu,

a nebyl, kdo by je pohřbil.

4 Tupení svých sousedů jsme vystaveni,

svému okolí jsme pro smích, pro pošklebky.

5 Dlouho ještě, Hospodine?

Chceš se pořád hněvat?

Bude tvoje rozhorlení planout jako oheň?

6 Vylej svoje rozhořčení na pronárody,

jež neznají se k tobě,

na království, která nevzývají tvoje jméno;

7 vždyť pozřely Jákoba

a zpustošily jeho nivy.

8 Nepřipomínej nám staré nepravosti,

pospěš nám vstříc se svým slitováním,

jsme naprosto vyčerpáni.

9 Bože, naše spáso, pomoz nám

pro slávu svého jména,

vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!

10 Proč by měly pronárody říkat:

„Kde je ten jejich Bůh?“

Kéž by pronárody poznaly před naším zrakem

pomstu za prolitou krev tvých služebníků.

11 Kéž k tobě pronikne sténání vězňů!

Mocnou paží svou zachovej syny smrti!

12 Našim sousedům vrať sedminásobně do klína

potupu, jíž potupili tebe, Panovníku.

13 My, tvůj lid – ovce, jež paseš,

budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu

a vyprávět o tvých chvályhodných činech.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.