ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 473. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 81

1 Pro předního zpěváka, podle gatského způsobu. Pro Asafa.

2 Plesejte Bohu, naší síle,

hlaholte Bohu Jákobovu!

3 Prozpěvujte žalmy, bijte v buben,

hrejte na líbeznou citeru a harfu,

4 při novoluní zatrubte na polnice,

při úplňku v den našeho svátku.

5 Takové je nařízení v Izraeli

a řád Jákobova Boha.

6 Svědectví uložil v Josefovi,

když vytáhl na egyptskou zemi,

kde jsem slýchal řeč, kterou jsem neznal.

7 Jeho záda břemene jsem zbavil,

i koš odložily jeho ruce.

8 V soužení jsi volal a já jsem tě bránil,

odpověděl jsem ti skryt v rachotu hromu,

tam při Vodách sváru jsem tě zkoušel.

9 Slyš, můj lide, svědčím proti tobě,

kéž bys mě poslechl, Izraeli.

10 Nesmíš mít cizího boha,

nebudeš se klanět cizáckému bohu!

11 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,

já jsem tě přivedl z egyptské země.

Otevři svá ústa, naplním je.

12 Neuposlechl mě lid můj,

Izrael mi povolný být nechtěl.

13 Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem,

ať si jdou za svými plány.

14 Kdyby mě však můj lid uposlechl,

kdyby Izrael mými cestami chodil,

15 brzy bych pokořil jeho nepřátele,

obrátil bych ruku proti jeho protivníkům.

16 Ti, kdo Hospodina nenávidí,

vtírali by se do jeho přízně,

věčně by trval čas jeho lidu,

17 bělí pšeničnou by ho sám krmil.

Medem ze skály tě budu sytit!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.