ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 474. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 82

1 Žalm pro Asafa.

V shromáždění bohů postavil se Bůh,

vykoná soud mezi bohy:

2 „Dlouho ještě chcete soudit proti právu,

stranit svévolníkům?

3 Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu,

poníženému a chudému zjednejte spravedlnost,

4 pomozte vyváznout nuznému ubožáku,

svévolným ho vytrhněte z rukou!“

5 Nic nevědí, nic nechápou,

chodí v tmách,

a celá země v základech se hroutí.

6 „Ač jsem řekl: ‚Jste bohové,

všichni jste synové Nejvyššího,‘

7 zemřete též jako jiní lidé,

padnete tak jako každý vladař.“

8 Bože, povstaň, rozsuď zemi,

dědičně ti patří všechny pronárody!

Žalmy, kapitola 83

1 Píseň. Žalm pro Asafa.

2 Bože, nebuď zticha,

nemlč, Bože, nezůstávej v klidu!

3 Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí,

kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu,

4 kují proti tvému lidu tajné plány,

radí se proti těm, které skrýváš:

5 „Pojďme,“ praví, „vyhlaďme je, ať národem nejsou,

ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene!“

6 Tak se spolu svorně uradili,

uzavřeli proti tobě smlouvu

7 stany edómské a Izmaelci,

Hagrejci i Moáb,

8 Gebal, Amón s Amálekem,

Pelištea, ti, kdo sídlí v Týru,

9 Ašúr se k nim také přidal.

Paží synů Lotových se stali.

10 Nalož s nimi jako s Midjánem,

jako se Síserou, jako s Jabínem v Kíšonském úvalu:

11 u Én-dóru byli vyhlazeni,

mrvou na roli se stali.

12 Nalož s jejich knížaty jak s Orébem a Zébem,

s všemi jejich vojevůdci jako se Zebachem, se Salmunou,

13 kteří řekli: „Zaberme si Boží nivy!“

14 Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří,

jako stéblo unášené větrem!

15 Jako požár, když stravuje lesy,

jako plameny, když sežehují hory,

16 tak je postihni svou bouří,

svou smrští je vyděs.

17 Pohanou jim pokryj líce,

aby hledali tvé jméno, Hospodine.

18 Ať jsou zahanbeni, vyděšeni navždy,

ať se rdí a hynou,

19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno,

jsi ten nejvyšší nad celou zemí!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.