ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 475. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 84

1 Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm.

2 Jak jsou milé tvé příbytky,

Hospodine zástupů!

3 Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích,

mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!

4 Vždyť i vrabec přístřeší si najde,

vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů,

aby svá mláďata zde uložila,

Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!

5 Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě,

mohou tě zde vždycky chválit.

6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě,

těm, kteří se vydávají na pouť.

7 Když Dolinou balzámovníků se ubírají,

učiní ji prameništěm,

včasný déšť ji halí požehnáním.

8 Pokračují stále s novou silou,

objeví se před svým Bohem na Sijónu.

9 Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou,

naslouchej, Jákobův Bože!

10 Ty jsi štít náš, Bože, pohleď,

na tvář svého pomazaného rač shlédnout.

11 Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde;

raději chci stát před prahem domu svého Boha,

než prodlévat v stanech svévolnosti,

12 vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce,

Hospodin je dárce milosti a slávy,

žádné dobro neodepře těm,

kdo žijí bezúhonně.

13 Hospodine zástupů,

blaze člověku, jenž doufá v tebe!

Žalmy, kapitola 85

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.

2 Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň,

úděl Jákobův jsi změnil.

3 Snímal jsi ze svého lidu nepravosti,

přikrýval jsi všechny jeho hříchy.

4 Svou prchlivost odkládal jsi zcela,

přestával jsi planout hněvem.

5 Navrať se k nám, Bože, naše spáso,

učiň konec svému rozlícení!

6 Chceš se na nás hněvat věčně?

Stíhat hněvem všechna pokolení?

7 Což nám nenavrátíš život,

aby se tvůj lid z tebe radoval?

8 Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství,

uděl nám svou spásu!

9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin,

zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné,

jenom ať se k své hlouposti nevracejí!

10 Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí,

v naší zemi bude přebývat sláva.

11 Setkají se milosrdenství a věrnost,

spravedlnost s pokojem si dají políbení.

12 Ze země vyraší pravda,

z nebe bude shlížet spravedlnost.

13 Hospodin dopřeje dobrých časů,

svou úrodu vydá naše země.

14 Před ním půjde spravedlnost

a on bude kráčet její cestou.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.