ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 476. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 86

1 Modlitba Davidova.

Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi,

jsem tak ponížený, zubožený.

2 Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný,

spas, můj Bože, svého služebníka,

který v tebe doufá.

3 Smiluj se nade mnou, Panovníku,

po celé dny k tobě volám.

4 Vlej do duše svého služebníka radost,

k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,

5 neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění;

ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.

6 Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu,

věnuj pozornost mým prosbám.

7 V den svého soužení volám k tobě

a ty mi odpovíš.

8 Panovníku, není ti rovného mezi bohy

a tvým činům se nic nevyrovná.

9 Všechny pronárody, tvoje dílo,

se ti přijdou klanět, Panovníku,

budou oslavovat tvoje jméno,

10 protože jsi veliký a konáš divy;

jedině ty jsi Bůh.

11 Hospodine, ukaž mi svou cestu,

budu žít podle tvé pravdy,

soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.

12 Celým srdcem, Panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu

, tvoje jméno věčně oslavovat,

13 vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou;

z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.

14 Bože, povstávají proti mně opovážlivci,

o život mi ukládá smečka ukrutníků,

na tebe se neohlíží.

15 Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý,

shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.

16 Shlédni na mne, smiluj se nade mnou,

dej svou sílu svému služebníku,

vítězství synu své služebnice!

17 Ukaž na mně dobré znamení,

ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni,

že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.