ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 477. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 87

1 Pro Kórachovce, zpívaný žalm.

Na posvátných horách založil svůj chrám.

2 Hospodin miluje brány Sijónu

nad všechny příbytky Jákobovy.

3 Slavné věci hlásány jsou v tobě,

město Boží!

4 Připomenu Rahaba i Bábel jakožto ty, kdo mě znají,

také Pelišteu a Týr s Kúšem,

každý z nich se zrodil tady.

5 O Sijónu řeknou:

V něm se zrodil ten i onen,

a sám Nejvyšší jej činí pevným.

6 Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená:

Každý z nich se zrodil tady.

7 A dají se do zpěvu a tance:

Všechna spása pramení mi z tebe!

Žalmy, kapitola 88

1 Žalmová píseň, pro Kórachovce. Pro předního zpěváka, pro zpěv při tanečním reji. Poučující, pro Hémana Ezrachejského.

2 Hospodine, Bože, má spáso,

ve dne i v noci před tebou úpím;

3 kéž vstoupí moje modlitba k tobě,

nakloň ucho k mému bědování!

4 Samým zlem se sytí moje duše,

k podsvětí spěje můj život.

5 Jsem počítán k těm, co sestupují v jámu,

jsem jako muž, který pozbyl síly.

6 Jsem odložen mezi mrtvé

jako skolení, co leží v hrobech,

na které už ani nevzpomeneš,

kteří jsou zbaveni ochrany tvých rukou.

7 Odložils mě do nejhlubší jámy,

do temnoty hlubin.

8 Leží na mně tíha tvého rozhořčení,

všemi svými příboji mě trýzníš.

9 Známé jsi mi vzdálil,

zhnusils mě jim,

jsem uvězněn, nemám východiska.

10 Oči mám zkalené utrpením,

po celé dny jsem tě, Hospodine, volal,

vztahoval jsem k tobě dlaně.

11 Což pro mrtvé budeš konat svoje divy?

Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu?

12 Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě?

O tvé věrnosti v říši zkázy?

13 Což jsou známy v temnotě tvé divy,

tvoje spravedlnost v zemi zapomnění?

14 Hospodine, pomoz, k tobě volám,

ráno má modlitba přichází k tobě.

15 Hospodine, proč jsi na mě zanevřel

a svou tvář přede mnou skrýváš?

16 Jsem ponížen a od mládí hynu,

snáším tvé hrůzy, nevím si rady.

17 Přehnala se přese mne výheň tvého hněvu,

děsuplné rány tvé mě umlčely,

18 ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody,

všechny najednou mě obkličují.

19 Přítele a druha jsi mi vzdálil,

jenom temnoty se ke mně znají!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.