ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 478. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 89

1 Poučující, pro Étana Ezrachejského.

2 O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně,

svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.

3 Pravím: Tvoje milosrdenství je zbudováno navěky,

v nebesích jsi pevně založil svou věrnost,

4 řekls: „Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným,

přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:

5 Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně,

já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení.“

6 Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu,

shromáždění svatých velebí tvou věrnost.

7 Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat?

Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu?

8 Strašný je Bůh v kruhu svatých,

nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe.

9 Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty?

Jsi nepřemožitelný, Hospodine,

a tvá věrnost tě provází všudy.

10 Umíš zvládnout zpupné moře,

zkrotit jeho vzduté vlny.

11 Netvora jsi zdeptal, jako bys ho proklál,

mocnou paží jsi rozprášil svoje nepřátele.

12 Tvá jsou nebesa, tvá je i země,

založil jsi svět a všechno, co je na něm.

13 Ty jsi stvořil jih i sever,

i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu.

14 V své paži máš bohatýrskou sílu,

tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená.

15 Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu,

před tebou jde milosrdenství a věrnost.

16 Blaze lidu, který zná vítězný hlahol,

který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine.

17 Budou jásat každý den v tvém jménu,

pozvedá je tvoje spravedlnost,

18 neboť ty jsi leskem jejich moci;

tvou přízní se náš roh zvedá.

19 Štít náš patří Hospodinu,

náš král Svatému Izraele.

20 Ve vidění promluvil jsi jednou ke svým věrným.

Řekls: „Poskytl jsem bohatýru pomoc,

povýšil jsem vybraného z lidu.

21 Nalezl jsem Davida, svého služebníka,

pomazal jsem ho svým olejem svatým.

22 Pevně bude moje ruka při něm,

udatným ho učiní má paže.

23 Nepřítel ho nepřekvapí

a bídák ho nepokoří.

24 Před ním potřu jeho protivníky,

porazím ty, kdo ho nenávidí.

25 Bude s ním mé milosrdenství a věrnost,

jeho roh se pozvedne v mém jménu.

26 I na moře vložím jeho ruku

a jeho pravici na řeky.

27 On mě bude vzývat: ‚Tys můj Otec,

můj Bůh, moje spásná skála,‘

28 a já ho učiním prvorozeným,

nejvyšším nad králi země.

29 Svoje milosrdenství mu zachovám věčně,

věrně dodržím svou smlouvu.

30 Jeho potomstvu dám trvat navěky,

jeho trůnu po všechny dny nebes.

31 Opustí-li jeho synové můj zákon,

nebudou-li žít podle mých řádů,

32 budou-li má nařízení znesvěcovat,

nebudou-li dbát mých přikázání,

33 ztrestám jejich nevěrnosti metlou

a ranami jejich nepravosti,

34 ale svoje milosrdenství mu neodejmu,

nezradím svou věrnost,

35 neznesvětím svoji smlouvu,

nezměním, co splynulo mi ze rtů.

36 Jednou jsem přísahal na svou svatost.

Cožpak bych lhal Davidovi?

37 Jeho potomstvo potrvá navěky,

i jeho trůn přede mnou bude jako slunce,

38 pevně bude stát navěky jako měsíc,

věrný svědek nad oblaky.“

39 Zanevřels však na něj, zavrhls ho,

na svého pomazaného ses rozlítil.

40 Zrušil jsi smlouvu se svým služebníkem,

jeho čelenku jsi znesvětil, srazil k zemi.

41 Všechny jeho zdi jsi zbořil,

jeho pevnosti obrátils v trosky.

42 Plení ho všichni, kdo táhnou kolem,

tupení svých sousedů je vydán.

43 Pozvedls pravici jeho protivníků,

učinils všem jeho nepřátelům radost.

44 Otupil jsi ostří jeho meče,

nedal jsi mu obstát v boji.

45 Posvátné čistoty jsi ho zbavil,

jeho trůn jsi skácel na zem.

46 Zkrátil jsi dny jeho mládí,

pokryl jsi ho hanbou.

47 Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo?

Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?

48 Pamatuj, co jsem. Vždyť co je lidský věk?

Což šalebně jsi stvořil všechny lidi?

49 Který muž kdy žil a nedočkal se smrti?

Z moci podsvětí kdo zachránil se?

50 Kde zůstalo někdejší tvé milosrdenství, ó Panovníku,

jež jsi odpřisáhl Davidovi na svou věrnost?

51 Panovníku, připomeň si potupu svých služebníků

kterou od všech možných národů v svém klíně nosím.

52 Tvoji nepřátelé, Hospodine, potupili,

potupili každou stopu po tvém pomazaném!

53 Požehnán buď Hospodin navěky.

Amen, amen.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.