ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 479. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 90

1 Modlitba Mojžíše, muže Božího.

Panovníku, u tebe jsme měli domov

v každém pokolení!

2 Než se hory zrodily,

než vznikl svět a země,

od věků na věky jsi ty, Bože.

3 Ty člověka v prach obracíš,

pravíš: „Zpět, synové Adamovi!“

4 Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek,

jenž minul,

jako jedna noční hlídka.

5 Jako povodeň je smeteš,

prchnou jako spánek,

jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno:

6 zrána rozkvete a už odkvétá,

večer uvadne a uschne.

7 Pro tvůj hněv spějeme k svému konci

zděšeni tvým rozhořčením.

8 Před sebe si kladeš naše nepravosti,

do světla své tváře naše tajné hříchy.

9 Pro tvou prchlivost naše dny pomíjejí

a jako vzdech doznívají naše léta.

10 Počet našich let je sedmdesát roků,

jsme-li při síle, pak osmdesát,

a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi;

kvapem uplynou a v letu odcházíme.

11 Kdo zná sílu tvého hněvu,

tvou prchlivost, jak by se tě nebál?

12 Nauč nás počítat naše dny,

ať získáme moudrost srdce.

13 Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat?

Měj se svými služebníky soucit,

14 nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno

a po všechny své dny se budeme radovat a plesat.

15 Tolik radosti nám dopřej,

kolik bylo dnů, v nichž jsi nás pokořoval,

a let, v nichž se nám zle vedlo.

16 Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo

a tvá důstojnost na jejich synech!

17 Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi.

Upevni nám dílo našich rukou,

dílo našich rukou učiň pevným!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.