ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 481. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 92

1 Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.

2 Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu,

tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

3 hlásat zrána tvoje milosrdenství

a v noci tvou věrnost

4 při nástroji o deseti strunách, s harfou,

při hře na citeru.

5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost,

plesám nad činy tvých rukou:

6 Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé,

tvoje záměry jsou přehluboké!

7 Tupec o tom neví,

hlupák tomu nerozumí.

8 Svévolníci bují jako plevel,

všichni pachatelé ničemností rozkvétají,

aby byli navždy vyhlazeni.

9 Ty však, Hospodine,

jsi navěky vyvýšený.

10 Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine,

ano, tvoji nepřátelé zhynou,

všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni.

11 Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce,

olej nejčistší jsi na mne vylil.

12 Moje oko shlíží na ty, kdo proti mně sočí,

moje uši slyší o zlovolných útočnících.

13 Spravedlivý roste jako palma,

rozrůstá se jako libanónský cedr.

14 Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni,

kdo rostou v nádvořích našeho Boha,

15 ještě v šedinách ponesou plody,

zůstanou statní a svěží,

16 aby hlásali, že Hospodin je přímý,

skála má, a podlosti v něm není!

Žalmy, kapitola 93

1 Hospodin kraluje! Oděl se důstojností.

Oděl se Hospodin, opásal se mocí.

Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

2 Tvůj trůn pevně stojí odedávna.

Ty jsi od věčnosti.

3 Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas,

zvedají řeky své vlnobití.

4 Nad hukot mohutných vodstev,

nad vznosné příboje mořské

je vznešenější Hospodin na výšině.

5 Tvá svědectví jsou naprosto věrná.

A tvému domu přísluší svatost

do nejdelších časů, Hospodine!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.