ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 482. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 94

1 Bože mstiteli, Hospodine,

Bože mstiteli, zaskvěj se!

2 Povznes se výše, ty soudce země,

dej odplatu pyšným.

3 Dlouho ještě svévolníci, Hospodine,

dlouho ještě svévolníci budou jásat?

4 Chrlí drzé řeči,

chvástají se všichni pachatelé ničemností 5

a deptají tvůj lid, Hospodine,

činí příkoří dědictví tvému,

6 vraždí vdovu a bezdomovce,

sirotky zabíjejí.

7 Říkají: „Hospodin nevidí,

Bůh Jákobův to nepostřehne.“

8 Přijdete na to, vy tupci z lidu,

hlupáci, pochopíte to někdy?

9 Neslyší snad ten, jenž učinil ucho?

Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko?

10 Neumí snad trestat ten, jenž kárá pronárody,

ten, jenž učí člověka, co by měl vědět?

11 Hospodin zná smýšlení lidí;

jsou pouhý vánek.

12 Blaze muži, jehož, Hospodine, káráš,

jehož svým zákonem vyučuješ:

13 Dopřeješ mu klidu ve zlých dnech,

zatímco se bude kopat jáma svévolníku.

14 Vždyť Hospodin lid svůj neodvrhne,

své dědictví neopustí.

15 Na soudu opět zavládne spravedlnost,

půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce.

16 Kdo se mne zastane proti zlovolníkům?

Kdo se za mne postaví proti pachatelům ničemností?

17 Kdyby mi Hospodin nepomáhal,

zakrátko bych bydlel v říši ticha.

18 Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“

podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.

19 Když v mém nitru roste neklid,

naplní mě útěcha tvá potěšením.

20 Může být tvým spojencem trůn zhouby,

který proti právu jen trápení plodí?

21 Napadají duši spravedlivou,

nevinnou krev viní ze svévole.

22 Ale Hospodin je můj hrad nedobytný,

můj Bůh je má útočištná skála.

23 Obrátí proti nim jejich ničemnosti,

umlčí je jejich vlastní zlobou,

umlčí je Hospodin, Bůh náš!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.