ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 483. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 95

1 Pojďte, zaplesejme Hospodinu,

oslavujme hlaholem skálu své spásy,

2 vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním,

oslavujme ho hlaholem žalmů!

3 Hospodin je velký Bůh,

je velký Král nad všemi bohy.

4 On má v svých rukou hlubiny země,

temena hor patří jemu.

5 Jeho je moře, on sám je učinil,

souš vytvořily jeho ruce.

6 Přistupte, klaňme se, klekněme,

skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

7 On je náš Bůh,

my lid, jejž on pase,

ovce, jež vodí svou rukou.

Uslyšíte-li dnes jeho hlas,

8 nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě,

jako v den pokušení na poušti v Masse,

9 kde mě vaši otcové pokoušeli,

kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy.

10 Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení.

Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem,

k mým cestám se nezná.

11 Proto jsem se v hněvu zapřisáhl:

Nevejdou do mého odpočinutí!

Žalmy, kapitola 96

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou,

zpívej Hospodinu, celá země!

2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu,

zvěstujte den ze dne jeho spásu,

3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě,

mezi všemi národy o jeho divech,

4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný,

budí bázeň, je nad všechny bohy.

5 Všechna božstva národů jsou bůžci,

ale Hospodin učinil nebe.

6 Před jeho tváří velebná důstojnost,

moc a lesk v svatyni jeho.

7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu,

přiznejte Hospodinu slávu a moc,

8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména!

Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,

9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu!

Svíjej se před ním, celá země!

10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje!

Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

On povede při národů podle práva.

11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země,

moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,

12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm.

Tehdy zaplesají všechny stromy v lese

13 vstříc Hospodinu, že přichází,

že přichází soudit zemi.

On bude soudit svět spravedlivě

a národy podle své pravdy.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.