ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 484. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 97

1 Hospodin kraluje! Zajásej, země,

raduj se, ostrovů množství!

2 Oblak a mrákota jsou kolem něho,

spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.

3 Žene se před ním oheň,

kolkolem sežehne jeho protivníky.

4 Nad světem planou světla jeho blesků,

země to vidí a svíjí se v křeči.

5 Hory se před Hospodinem jako vosk taví,

před Pánem veškeré země.

6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost

a všechny národy vidí jeho slávu.

7 Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám,

kdo se chlubí svými bůžky;

jemu se všichni bohové klanějí.

8 Sijón to slyší a raduje se,

jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine.

9 Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí,

neskonale převyšuješ všechny bohy.

10 Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo,

on střeží duše svých věrných,

svévolníkům je z rukou vytrhuje.

11 Pro spravedlivého je zaseto světlo,

radost pro ty, kteří mají přímé srdce.

12 Radujte se, spravedliví, z Hospodina,

vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.