ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 490. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 105

1 Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno,

uvádějte národům ve známost jeho skutky,

2 zpívejte mu, pějte žalmy,

přemýšlejte o všech jeho divech,

3 honoste se jeho svatým jménem,

ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!

4 Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc,

jeho tvář hledejte ustavičně.

5 Připomínejte divy, jež vykonal,

jeho zázraky a rozsudky jeho úst,

6 potomkové Abrahama, jeho služebníka,

Jákobovi synové, jeho vyvolení!

7 Je to Hospodin, náš Bůh,

kdo soudí celou zemi.

8 Věčně pamatuje na svou smlouvu,

na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.

9 Uzavřeli ji s Abrahamem,

přísahou ji stvrdil Izákovi,

10 stanovil ji Jákobovi jako nařízení,

Izraeli jako smlouvu věčnou:

11 „Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!“

12 Na počet jich byla malá hrstka,

byli tam jen hosty.

13 Putovali od jednoho pronároda ke druhému,

z jednoho království dál k jinému lidu.

14 On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval,

káral kvůli nim i krále:

15 „Nesahejte na mé pomazané,

ublížit mým prorokům se chraňte!“

16 Než přivolal na zemi hlad,

než každou hůl chleba zlomil,

17 vyslal už před nimi muže,

Josefa, který byl prodán do otroctví.

18 Sevřeli mu nohy do okovů,

do želez se dostal,

19 až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo,

když řeč Hospodinova ho protříbila.

20 Poslal pro něj král a pout ho zbavil,

vládce národů ho osvobodil.

21 Učinil ho pánem svého domu,

vládcem veškerého svého jmění,

22 aby jeho velmože k sobě připoutal

a moudrosti učil jeho starce.

23 Pak přišel Izrael do Egypta,

v zemi Chámově byl Jákob hostem.

24 Hospodin velice rozplodil svůj lid,

dopřál mu, aby zdatností předčil protivníky,

25 jejichž srdce změnil, takže začali jeho lid nenávidět

a záludně jednat s jeho služebníky.

26 Poslal k nim Mojžíše, svého služebníka,

s Áronem, jehož si zvolil.

27 Jeho znamení jim předváděli,

zázraky v Chámově zemi.

28 Seslal temnotu a zatmělo se,

a nikdo se neodvážil vzepřít jeho slovu.

29 Jejich vody proměnil v krev,

ryby nechal leknout.

30 V zemi se jim vyrojila žabí havěť,

nalezla i do královských komnat.

31 Rozkázal a přiletěly mouchy

a na celé jejich území komáři.

32 Přívaly dešťů jim změnil v krupobití,

ohnivými plameny bil jejich zemi.

33 Potloukl jim vinice a fíkovníky,

v jejich území polámal stromy.

34 Rozkázal a snesly se kobylky,

nesčetné roje žravého hmyzu.

35 Sežraly jim vše, co v zemi rostlo,

sežraly jim plody polí.

36 Všechno prvorozené jim v zemi pobil,

každou prvotinu jejich plodné síly.

37 Ale své vyvedl se stříbrem a zlatem,

nikdo z jejich kmenů neklopýtl.

38 Egypt se radoval, že už táhnou,

neboť strach z nich na něj padl.

39 Jako závěs rozestíral oblak,

ohněm svítíval jim v noci.

40 Žádali a přihnal jim křepelky,

chlebem nebeským je sytil.

41 Otevřel skálu a vody tekly proudem,

valily se jako řeka vyprahlými kraji.

42 Neboť pamatoval na své svaté slovo

a na Abrahama, svého služebníka.

43 Vyvedl svůj lid – a veselili se,

svoje vyvolené – a plesali.

44 Daroval jim země pronárodů,

výsledek námahy národů obdrželi,

45 aby dbali na jeho nařízení

a zachovávali jeho zákony.

Haleluja.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.