ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 491. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 106

1 Haleluja.

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,

jeho milosrdenství je věčné.

2 Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina,

kdo rozhlásí všechnu chválu o něm?

3 Blaze těm, kteří se drží práva,

tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě.

4 Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž lid svůj zahrnuješ,

navštiv mě svou spásou,

5 abych směl spatřit dobro tvých vyvolených,

abych se radoval radostí národa tvého,

abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil.

6 Zhřešili jsme už se svými otci,

provinili jsme se, svévolně si vedli.

7 Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy,

tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali,

vzepřeli se při moři, při moři Rákosovém.

8 On však je zachránil pro své jméno,

aby v známost uvedl svou bohatýrskou sílu.

9 Obořil se na Rákosové moře a vyschlo,

propastnými tůněmi je vedl jako pouští.

10 Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl,

vykoupil je z rukou nepřítele.

11 Jejich protivníky přikryly vody,

nezůstal z nich ani jeden.

12 Tehdy uvěřili jeho slovům,

do zpěvu se dali k jeho chvále.

13 Rychle však na jeho činy zapomněli,

nečekali trpělivě na jeho pokyn.

14 Chtivostí se dali strhnout v poušti,

pokoušeli Boha v pustém kraji.

15 On jim splnil jejich prosbu,

ale stihl je pak úbytěmi.

16 V táboře žárlili na Mojžíše,

na Árona, jenž byl Hospodinův svatý;

17 tu se rozevřela země,

Dátana pohltila a přikryla Abírámův spolek.

18 Proti jejich spolku vyšlehl oheň,

svévolníky sežehl plamen.

19 Na Chorébu udělali býčka,

klaněli se slité modle,

20 zaměnili svoji Slávu za podobu býka, býložravce.

21 Zapomněli na Boha, svou spásu,

který v Egyptě konal tak velké věci,

22 v zemi Chámově úžasné divy,

bázeň vzbuzující činy u Rákosového moře.

23 Už vyhlásil jejich vyhlazení,

ale Mojžíš, jeho vyvolený,

postavil se před ním do trhliny

a odvrátil jeho zkázonosné rozhořčení.

24 Přežádoucí zem si zprotivili,

nevěřili jeho slovu,

25 žehrali v svých stanech,

Hospodina neposlechli.

26 Pozvedl k přísaze proti nim svou ruku,

že je v té poušti nechá padnout,

27 že jejich símě rozhodí mezi pronárody,

že je rozpráší do všech zemí.

28 Pak se spřáhli s Baal-peórem,

jedli při obětních hodech k poctě mrtvých model.

29 Svým jednáním uráželi Hospodina,

proto je postihla pohroma.

30 Povstal Pinchas k vykonání soudu,

pohroma se zastavila;

31 bylo mu to připočteno jako spravedlnost

až navěky, do všech pokolení.

32 U Meribských vod ho rozlítili,

kvůli nim zle pochodil i Mojžíš,

33 neboť se vzepřeli jeho duchu,

jeho rty pronesly nerozvážnost.

34 Nevyhladili národy,

o nichž Hospodin mluvil,

35 smísili se s pronárody,

učili se dělat to, co ony.

36 Sloužili jejich modlářským stvůrám

a ty se jim staly léčkou;

37 obětovali své syny

a své dcery běsům.

38 Nevinnou krev prolévali,

krev svých synů a dcer,

které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu;

proléváním krve zhanobili zemi.

39 Tak se poskvrnili svými činy,

svým jednáním porušili věrnost.

40 Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu,

svoje dědictví si zhnusil,

41 vydal je do rukou pronárodů,

vládli jim ti, kdo je měli v nenávisti.

42 Utiskovali je jejich nepřátelé,

byli jimi pokořeni, dostali se do područí.

43 Mnohokrát je vysvobodil;

svými nápady však vzpírali se opět,

ale na svou nepravost jen dopláceli.

44 On jejich soužení viděl,

slyšel jejich bědování,

45 kvůli nim si připomínal svoji smlouvu,

ve svém velkém milosrdenství měl s nimi soucit.

46 Dal jim dojít slitování

u všech, kteří je odvlekli do zajetí.

47 Hospodine, zachraň nás,

náš Bože, shromáždi nás z pronárodů,

tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu,

budeme tě chválit chvalozpěvem.

48 Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,

od věků až na věky!

A všechen lid ať řekne: „Amen.“

Haleluja.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.