ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 495. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 110

1 Davidův, žalm.

Výrok Hospodinův mému pánu:

„Zasedni po mé pravici,

já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“

2 Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu.

Panuj uprostřed svých nepřátel!

3 Tvůj lid přijde dobrovolně v den,

kdy pohotovost svoláš;

v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu

se objeví tvé mužstvo.

4 Hospodin přísahal a nebude želet:

Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu.

5 Panovník ti bude po pravici,

rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále.

6 Bude soudit pronárody – plno mrtvol všude –,

on rozdrtí hlavu velké země.

7 Cestou z potoka pít bude,

proto vztyčí hlavu.

Žalmy, kapitola 111

1 Haleluja.

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem,

v kruhu přímých, v shromáždění.

2 Činy Hospodinovy jsou velké,

vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.

3 Velebné a důstojné je jeho dílo,

jeho spravedlnost trvá navždy.

4 On zajistil památku svým divům;

Hospodin je milostivý, plný slitování.

5 Dal potravu těm, kdo se ho bojí,

navěky je pamětliv své smlouvy.

6 Svému lidu ohlásil své mocné činy,

že mu dá dědictví pronárodů.

7 Činy jeho rukou jsou pravda a právo,

všechna jeho ustanovení jsou věrná,

8 spolehlivá navěky a navždy,

pravdou a přímostí vytvořená.

9 Seslal svému lidu vykoupení,

ustanovil navěky svou smlouvu;

svaté, bázeň budící je jeho jméno.

10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina;

velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.

Jeho chvála trvá navždy!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.