ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 497. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 114

1 Když vyšel Izrael z Egypta,

Jákobův dům z lidu temné řeči,

2 stal se Juda Boží svatyní,

Izrael Božím vladařstvím.

3 Moře to vidělo a dalo se na útěk,

Jordán se nazpět obrátil,

4 hory poskakovaly jako berani

a pahorky jako jehňata.

5 Moře, co je ti, že utíkáš,

Jordáne, že se zpět obracíš?

6 Hory, proč poskakujete jako berani,

a vy, pahorky, jako jehňata?

7 Chvěj se, země, před Pánem,

před Bohem Jákobovým!

8 On proměňuje skálu v jezero,

křemen v prameny vod.

Žalmy, kapitola 115

1 Ne nás, Hospodine, ne nás,

ale svoje jméno oslav

pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

2 Proč by měly pronárody říkat:

„Kde je ten jejich Bůh?“

3 Náš Bůh je v nebesích

a všechno, co chce, koná.

4 Jejich modly jsou stříbro a zlato,

dílo lidských rukou.

5 Mají ústa, a nemluví,

mají oči, a nevidí,

6 mají uši, a neslyší,

mají nosy, a necítí,

7 rukama nemohou hmatat,

nohama nemohou chodit,

z hrdla nevydají hlásku.

8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,

každý, kdo v ně doufá.

9 Izraeli, doufej v Hospodina,

je tvou pomocí a štítem.

10 Áronův dome, doufej v Hospodina,

je tvou pomocí a štítem.

11 Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina,

je vám pomocí a štítem.

12 Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná:

žehná domu Izraele,

žehná domu Áronovu,

13 žehná těm, kteří se bojí Hospodina,

jak malým, tak velkým.

14 Hospodin ať vás rozmnoží,

vás i vaše syny!

15 Jste Hospodinovi požehnaní;

on učinil nebesa i zemi.

16 Nebesa, ta patří Hospodinu,

zemi dal však lidem.

17 Mrtví nechválí už Hospodina,

nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.

18 Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit

nyní i navěky.

Haleluja.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.