ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 498. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 116

1 Hospodina miluji;

on slyší můj hlas, moje prosby,

2 sklonil ke mně ucho.

Po všechny své dny chci k němu volat.

3 Ovinuly mě provazy smrti,

přepadly mě úzkosti podsvětí;

nacházím jen soužení a strasti.

4 Vzývám však Hospodinovo jméno:

Hospodine, prosím, zachraň mi život!

5 Hospodin je milostivý, spravedlivý,

náš Bůh se slitovává.

6 Hospodin je ochránce nezkušených:

byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.

7 Můžeš opět odpočinout, moje duše,

neboť Hospodin se tě zastal.

8 Ubránils mě před smrtí,

mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.

9 Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

10 Uvěřil jsem, proto mluvím;

byl jsem velmi pokořený.

11 Ukvapeně jsem si říkal:

Každý člověk je lhář.

12 Jak se mám odvděčit Hospodinu,

že se mne tolikrát zastal?

13 Zvednu kalich spásy

a budu vzývat Hospodinovo jméno.

14 Svoje sliby Hospodinu splním

před veškerým jeho lidem.

15 Velkou cenu má v Hospodinových očích

oddanost jeho věrných až k smrti.

16 Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník,

služebník tvůj, syn tvé služebnice.

Ty jsi mi rozvázal pouta.

17 Tobě obětuji oběť díků

a budu vzývat Hospodinovo jméno.

18 Svoje sliby Hospodinu splním

před veškerým jeho lidem,

19 v nádvořích Hospodinova domu,

Jeruzaléme, v tvém středu.

Haleluja.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.