ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 509. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 125

1 Poutní píseň.

Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón:

nepohne se, strmí věčně.

2 Kolem Jeruzaléma jsou hory,

kolem svého lidu je Hospodin,

nyní i navěky.

3 Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých,

aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem.

4 Hospodine, prokaž dobro dobrým,

těm, kdo mají přímé srdce!

5 Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky,

zažene Hospodin s pachateli ničemností.

Pokoj s Izraelem!

Žalmy, kapitola 126

1 Poutní píseň.

Když Hospodin úděl Sijónu změnil,

bylo nám jak ve snu.

2 Tehdy naše ústa naplnil smích

a náš jazyk plesal.

Tehdy se říkalo mezi pronárody:

„Hospodin s nimi učinil velké věci.“

3 Hospodin s námi učinil velké věci,

radovali jsme se.

4 Hospodine, změň náš úděl,

jako měníš potoky na jihu země!

5 Ti, kdo v slzách sejí,

s plesáním budou sklízet.

6 S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá,

s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Žalmy, kapitola 127

1 Poutní píseň, Šalomounova.

Nestaví-li dům Hospodin,

nadarmo se namáhají stavitelé.

Nestřeží-li město Hospodin,

nadarmo bdí strážný.

2 Nadarmo časně vstáváte,

dlouho vysedáváte

a jíte chléb trápení,

zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.

3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina,

mzdou od něho plod lůna.

4 Čím jsou šípy v ruce bohatýra,

tím jsou synové zplození v mládí.

5 Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec!

Nebudou zahanbeni,

až budou v bráně jednat s nepřáteli.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.