ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 510. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 128

1 Poutní píseň.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,

kdo chodí po jeho cestách!

2 Co rukama vytěžíš, budeš i jíst.

Blaze tobě, bude s tebou dobře.

3 Tvá žena bude jak plodná réva

uvnitř tvého domu,

tvoji synové jak olivové ratolesti

kolem tvého stolu.

4 Hle, jak bývá požehnán muž,

který se bojí Hospodina.

5 Hospodin ať požehná ti ze Sijónu,

abys viděl dobro Jeruzaléma

po všechny dny svého žití,

6 abys uviděl syny svých synů.

Pokoj s Izraelem!

Žalmy, kapitola 129

1 Poutní píseň.

Jak často mě už od mládí sužovali

– Izrael ať řekne –,

2 jak často mě už od mládí sužovali,

ale nepřemohli.

3 Po zádech mi orali oráči,

vyorali dlouhé brázdy.

4 Hospodin je spravedlivý,

postraňky těch svévolníků přeťal.

5 S hanbou zpět ať táhnou

všichni, kteří nenávidí Sijón!

6 Ať jsou jak tráva na střechách,

ta uschne dřív, než je vytrhána.

7 Jí si ten, kdo žne, dlaň nenaplní,

ani náruč ten, jenž sbírá snopy.

8 Neřeknou jim ti, kdo půjdou kolem:

„Požehnání Hospodinovo buď s vámi!

Žehnáme vám v Hospodinově jménu.“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.