ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 516. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 44

1 „A nyní slyš, Jákobe, můj služebníku,

Izraeli, jehož jsem vyvolil.

2 Toto praví Hospodin,

který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti:

Neboj se, Jákobe, můj služebníku,

Ješurúne, jehož jsem vyvolil.

3 Já vyleji vody v místa zprahlá žízní,

bystřiny na suchou zemi.

Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo

a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.

4 Porostou jak mezi trávou,

budou jako topoly při tekoucích vodách.

5 Onen řekne: ‚Já jsem Hospodinův‘

a jiný se nazve jménem Jákobovým,

další si napíše na ruku: ‚Jsem Hospodinův‘

a dá si čestné jméno Izrael.“

6 Toto praví Hospodin, král Izraele,

jeho vykupitel, Hospodin zástupů:

„Já jsem první i poslední,

kromě mne žádného Boha není.

7 Kdo je jako já? Jen ať se ozve!

Ať to oznámí, ať mi to předloží!

Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid,

kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat?

8 Nestrachujte se! Nebuďte zmateni.

Což jsem ti vše neohlašoval

a neoznamoval už předem?

Vy jste moji svědkové.

Což je Bůh kromě mne?

Jiné skály není, já o žádné nevím.“

9 Výrobci model jsou všichni k ničemu; modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospějí. Jejich svědkové, ti nic nevidí a nic nevědí, jsou jen pro ostudu. 10 Kdo si boha vyrábí, jen modlu si odlévá; nebude z toho mít žádný prospěch. 11 A všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni shromáždí, ať se tu postaví; propadnou strachu a zastydí se spolu. 12 Kovář kuje modlu, pracuje při žhoucím uhlí, kladivem jí dává tvar, zhotovuje ji silou své paže; přitom hladoví do vysílení, nemůže se ani napít, ač umdlévá. 13 Tesař natahuje šňůru, rudkou načrtává modlu, opracovává ji dláty, rozměřuje kružidlem, až jí dá podobu muže, honosný vzhled člověka, a usadí ji v domě. 14 Dá si porazit cedry nebo vezme dub, drnák či křemelák, vypěstoval si je mezi lesními stromy. Zasadil jasan a déšť mu dal vzrůst. 15 Pro člověka je to na topení, něco z toho vezme a ohřeje se. Buď zatopí a upeče chleba, nebo zhotoví boha a klaní se mu, udělá z toho modlu a hrbí se před ní. 16 Polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečeni a nasytí se. Přitom se ohřeje a zvolá: „To jsem se zahřál, je mi teplo!“ 17 Z toho, co zůstalo, si udělá boha, modlu, před kterou se hrbí a jíž se klaní a k níž se modlí a žadoní: „Vysvoboď mě, jsi přece můj bůh!“ 18 Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá. 19 Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl: „Polovinu jsem spálil, na žhavém uhlí jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem, ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost a hrbím se před špalkem.“ 20 Kdo se zabývá popelem, toho zavádí bláhovost srdce, ten svůj život nevysvobodí, ani se neptá: „Není to, co mám v pravici, pouhý klam?“

21 „Pamatuj na to, Jákobe,

pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník.

Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník,

Izraeli, u mne nebudeš zapomenut.

22 Zaženu tvou nevěru jak mračno

a jako oblak tvé hříchy.

Navrať se ke mně, já tě vykoupím.“

23 Plesejte, nebesa, vždyť Hospodin to vykoná,

hlaholte, nejhlubší útroby země,

ať zvučně plesají hory,

les a všechny jeho stromy,

neboť Hospodin vykoupí Jákoba

a proslaví se v Izraeli.

24 Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel,

který tě vytvořil v životě matky:

„Já jsem Hospodin, já konám všechno:

sám nebesa roztahuji,

překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?“

25 Hospodin ruší znamení žvanilů

a z věštců činí pomatence,

obrací mudrce nazpět

a jejich poznání mate.

26 Potvrzuje slovo svého služebníka,

plní rozhodnutí ohlášené svými posly.

Jeruzalému on praví: „Budeš osídlen!“

a judským městům: „Budete zbudována!

Pozvednu jej z trosek.“

27 Hlubině on praví: „Vyschni!

Vysuším tvé vodní proudy.“

28 O Kýrovi praví: „Hle, můj pastýř.

Vyplní každé mé přání.

Řekne Jeruzalému: ‚Budeš vybudován!‘

A chrámu: ‚Budeš založen!‘“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.