ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 517. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 45

1 Toto praví Hospodin o svém pomazaném,

o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici,

pošlapu před ním pronárody,

rozvážu opasky na bedrech králů,

zotevírám před ním vrata,

brány už nebudou zavírány.

2 Já půjdu před tebou,

vyrovnám nerovnosti,

rozrazím bronzová vrata,

železné závory zlomím.

3 Tobě dám poklady v temnotě skryté

i sklady nejtajnější

a poznáš, že já jsem Hospodin,

který tě volá jménem, Bůh Izraele.

4 Kvůli svému služebníku Jákobovi,

kvůli Izraeli, vyvolenci svému,

jsem tě zavolal tvým jménem; d

al jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal.

5 Já jsem Hospodin a jiného už není,

mimo mne žádného Boha není.

Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal,

6 aby poznali od slunce východu

až na západ, že kromě mne nic není.

Já jsem Hospodin a jiného už není.

7 Já vytvářím světlo a tvořím tmu,

působím pokoj a tvořím zlo,

já Hospodin konám všechny tyto věci.“

8 Nebesa, vydejte krůpěje shůry,

ať kane z oblaků spravedlnost;

nechť se otevře země

a urodí se spása

a spravedlnost vyraší s ní.

„Já, Hospodin, to stvořím.“

9 Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem,

střep z hliněných střepů!

Což smí hlína říci

svému tvůrci: „Co to děláš?“

a tvůj výrobek: „On nemá ruce“?

10 Běda tomu, kdo by řekl otci: „Cos to zplodil?“

Nebo ženě: „Cos to porodila?“

11 Toto praví Hospodin,

Svatý Izraele, jeho tvůrce:

„Ptejte se mě na ty věci, které přijdou!

Ohledně mých synů, díla mých rukou,

budete mi něco přikazovat?

12 Zemi jsem učinil já

a člověka na ní jsem stvořil.

Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa

a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy.

13 Já jsem jej vzbudil ke spravedlnosti

a napřímím všechny jeho cesty.

On zbuduje moje město,

propustí mé přesídlence

bez placení, bez úplatku,“

praví Hospodin zástupů.

14 Toto praví Hospodin:

„Co vytěžil Egypt a co vyzískala země Kúš,

přejde k tobě a bude tvoje;

i Sebajci, muži obrovití,

půjdou za tebou, přijdou v řetězech,

budou se ti klanět

a předkládat ti prosby.

Jenom u tebe je Bůh a jiného už není,

bohové nejsou nic.“

15 Věru, ty jsi Bůh skrytý,

Bůh Izraele, spasitel.

16 Všechny je poleje stud a hanba,

společně odtáhnou zahanbeni

ti, kdo zhotovují modlářské výtvory.

17 Izrael je spasen Hospodinem

spásou věčnou.

Stydět a hanbit se nebudete

navěky, nikdy.

18 Toto praví Hospodin,

stvořitel nebe, onen Bůh,

jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil,

ten, jenž ji upevnil na pilířích;

nestvořil ji, aby byla pustá, v

ytvořil ji k obývání:

„Já jsem Hospodin a jiného už není.

19 Nemluvil jsem potají,

v temném místě země,

neřekl jsem potomstvu Jákobovu:

Hledejte mě v pustotě.

Já, Hospodin,

vyhlašuji spravedlnost,

prohlašuji právo.

20 Shromážděte se a přijďte,

přibližte se spolu,

vy, kdo jste vyvázli z pronárodů.

Neuvědomují si, že se nosí

s modlou vytesanou ze dřeva,

že se modlí k bohu,

jenž nemůže spasit.

21 Sdělte to dál, přibližte se!

Jen ať se poradí spolu.

Kdo to od pradávna ohlašoval?

Kdo to oznamoval předem?

Cožpak ne já, Hospodin?

Kromě mne jiného Boha není!

Bůh spravedlivý a spasitel

není mimo mne.

22 Obraťte se ke mně a dojdete spásy,

veškeré dálavy země.

Já jsem Bůh a jiného už není

. 23 Při sobě samém jsem přísahal,

z mých úst vyšla spravedlnost,

slovo, které se zpět nenavrátí.

Přede mnou každý klesne na kolena

a každý jazyk odpřisáhne:

24 ‚Jenom v Hospodinu – řekne o mně –

je spravedlnost i moc.

‘“ Přijdou k němu a budou se stydět

všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem.

25 U Hospodina nalezne spravedlnost

a jím se bude chlubit

všechno potomstvo Izraele.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.