ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 522. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 50

1 Toto praví Hospodin:

„Kde je rozlukový lístek vaší matky,

jímž jsem ji vyhostil?

Anebo je tu někdo z mých věřitelů,

jemuž jsem vás prodal?

Hle, byli jste prodáni svou vlastní vinou,

vaše matka byla vyhoštěna jen pro vaše nevěrnosti.

2 Když jsem přicházel, proč tu nikdo nebyl?

Volal jsem, a nikdo se neozýval.

Což je má ruka tak krátká k vykoupení?

Nemá k vysvobození dost síly?

Hle, svou pohrůžkou vysušuji moře

a řeky obracím v poušť;

ryby v nich páchnou, protože není vody,

a lekají žízní.

3 Nebesa odívám v pochmurnou temnotu

a přikrývám je žíněným rouchem.“

4 Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků,

abych uměl zemdleného podpírat slovem.

On mě probouzí každého jitra,

probouzí mi uši,

abych slyšel jako učedníci.

5 Panovník Hospodin mi otevřel uši

a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.

6 Nastavuji záda těm, kteří mě bijí,

a své líce těm, kdo rvou mé vousy,

neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.

7 Panovník Hospodin je moje pomoc,

proto nemohu být potupen,

proto tvář svou nastavuji,

jako kdyby byla z křemene,

a vím, že nebudu zahanben.

8 Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost.

Kdo chce vést se mnou spory?

Postavme se spolu!

Kdo bude můj odpůrce na soudu?

Ať ke mně přistoupí!

9 Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc.

Kdo mě chce obvinit ze svévole?

Hle, ti všichni zvetší jako šat,

sežerou je moli.

10 Kdo z vás se bojí Hospodina

a poslouchá jeho služebníka?

Kdo chodí v temnotách,

kde není žádná záře,

ten ať doufá v Hospodinovo jméno

a opře se o svého Boha.

11 Hle, vy všichni, kdo rozděláváte oheň,

jiskrami se opásáte k boji.

Jen choďte ve svitu svého ohně,

v jiskrách, které jste zanítili!

Má ruka vám způsobí,

že ulehnete v trápení.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.