ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 524. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 52

1 Probuď se, probuď,

oděj se silou, Sijóne,

oděj se svými skvostnými rouchy,

Jeruzaléme, město svaté,

neboť už nikdy do tebe nevstoupí

neobřezanec a nečistý.

2 Setřes prach a povstaň,

usídli se, Jeruzaléme,

rozraz pouta na své šíji,

zajatá dcero sijónská.

3 Toto praví Hospodin: „Byli jste prodáni zadarmo, bez peněz budete vykoupeni. 4 Toto praví Panovník Hospodin: Na začátku sestoupil můj lid do Egypta, aby tam pobýval jako host; na konci jej utiskovala Asýrie. 5 Co teď mám udělat? – je výrok Hospodinův. Vždyť zadarmo byl vzat můj lid. Kdo mu vládnou, trápí jej, až kvílí, je výrok Hospodinův. Neustále, po celé dny, je znevažováno mé jméno. 6 Můj lid však pozná mé jméno, pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji: ‚Tu jsem.‘“

7 Jak líbezné je, když po horách jdou

nohy toho, jenž poselství nese

a ohlašuje pokoj,

jenž nese dobré poselství

a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá:

„Tvůj Bůh kraluje!“

8 Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas,

plesají společně,

protože na vlastní oči vidí,

že Hospodin se vrací na Sijón.

9 Zvučně spolu plesejte,

jeruzalémské trosky,

vždyť Hospodin potěšil svůj lid,

vykoupil Jeruzalém.

10 Hospodin obnažil

svou svatou paži

před zraky všech pronárodů.

I spatří všechny dálavy země

spásu našeho Boha.

11 Pryč, pryč odtud,

vyjděte z Babylónu!

Nedotýkejte se nečistého!

Vyjděte z jeho středu! Očisťte se,

vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní!

12 Nemusíte však odcházet nakvap,

nemusíte se dávat na útěk,

protože Hospodin půjde před vámi,

Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod.

13 „Hle, můj služebník bude mít úspěch,

zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.

14 Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou!

Jeho vzezření bylo tak znetvořené,

že nebyl podoben člověku,

jeho vzhled takový,

že nebyl podoben lidem.

15 Avšak on pokropí mnohé pronárody krví,

před ním si králové zakryjí ústa,

protože spatří, co jim nebylo vyprávěno,

porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.