ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 527. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 55

1 „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám,

i ten, kdo peníze nemá.

Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte

bez peněz a bez placení víno a mléko!

2 Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb?

A svůj výdělek za to, co nenasytí?

Poslechněte mě a jezte, co je dobré,

ať se vaše duše kochá tukem!

3 Nakloňte ucho a pojďte ke mně,

slyšte a budete živi!

Uzavřu s vámi smlouvu věčnou,

obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.“

4 „Hle, dal jsem ho za svědka národům,

národům za vévodu a zákonodárce.

5 Hle, povoláš pronárod, který neznáš,

pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě

kvůli Hospodinu, tvému Bohu,

za Svatým Izraele, který tě oslavil.“

6 Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít,

volejte ho, dokud je blízko.

7 Svévolník ať opustí svou cestu,

muž propadlý ničemnostem svoje úmysly;

nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním,

k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

8 „Mé úmysly nejsou úmysly vaše

a vaše cesty nejsou cesty moje,

je výrok Hospodinův.

9 Jako jsou nebesa vyšší než země,

tak převyšují cesty mé cesty vaše

a úmysly mé úmysly vaše.

10 Spustí-li se lijavec

nebo padá-li sníh z nebe,

nevrací se zpátky,

nýbrž zavlažuje zemi

a činí ji plodnou a úrodnou,

takže vydává símě tomu, kdo rozsívá,

a chléb tomu, kdo jí.

11 Tak tomu bude s mým slovem,

které vychází z mých úst:

Nenavrátí se ke mně s prázdnou,

nýbrž vykoná, co chci,

vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“

12 „S radostí vyjdete

a budete vedeni v pokoji.

Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat

a všechny stromy v poli budou tleskat.

13 Místo trní vyroste cypřiš,

místo plevele vzejde myrta.

To bude k oslavě Hospodinova jména,

za trvalé znamení, které nebude vymýceno.“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.