ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 528. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 56

1 Toto praví Hospodin:

„Dodržujte právo,

jednejte spravedlivě,

protože má spása se už přiblížila,

už se zjevuje má spravedlnost.

2 Blaze člověku, který tak jedná,

lidskému synu, který se toho drží

a dbá na to, aby neznesvěcoval den odpočinku,

který se má na pozoru, aby jeho ruka neučinila nic zlého.“

3 Ať neříká nikdo z cizinců,

kdo se připojil k Hospodinu:

„Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu.“

Ať neříká kleštěnec:

„Hle, jsem strom suchý.“

4 Neboť toto praví Hospodin:

„Kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku

a volí to, co si přeji,

kteří se pevně drží mé smlouvy,

5 dám ve svém domě

a na svých hradbách památník a jméno,

lepší než synů a dcer.

Dám jim jméno věčné,

jež nebude vymýceno.“

6 Těm z cizinců, kteří se připojili

k Hospodinu, aby mu sloužili

a z lásky k jeho jménu

se stali jeho služebníky, praví:

„Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku,

kdo se pevně drží mé smlouvy,

7 přivedu na svou svatou horu

a ve svém domě modlitby je oblažím radostí,

jejich oběti zápalné a obětní hody

dojdou na mém oltáři zalíbení.

Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy,

8 je výrok Panovníka Hospodina,

který shromažďuje zahnané z Izraele.

Shromáždím k němu ještě další,

k těm, kteří už k němu byli shromážděni.“

9 Všechna polní zvěři,

přijď se nažrat!

Přijď, všechna zvěři lesů!

10 Ti, kdo jsou na stráži, jsou slepí,

nikdo z nich nic neví;

všichni jsou to němí psi,

nedovedou ani štěkat;

jen mluví ze sna, když ulehnou,

rádi podřimují.

11 Ale jsou to psi hltaví,

nenasytní.

A to jsou pastýři!

Bez zájmu a pochopení.

Všichni jsou obráceni k svým cestám,

každý za svým ziskem, odkudkoli.

12 „Přijďte! Opatřím víno,

opojným nápojem se opojíme.

Zítřek bude jako dnešek,

velký, přebohatý.“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.