ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 531. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 59

1 Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení,

jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.

2 Což to nejsou vaše nepravosti,

které vás oddělují od vašeho Boha?

A vaše hříchy, které způsobily,

že skryl tvář před vámi,

a neslyší?

3 Vždyť vaše dlaně jsou poskvrněny krví,

vaše prsty nepravostí,

vaše rty mluví klam,

váš jazyk přemílá podlosti.

4 Nikdo nevolá po spravedlnosti,

nikdo se nezastává pravdy.

Doufají v nicotu a šalebně mluví,

plodí trápení a rodí ničemnosti.

5 Vyseděli baziliščí vejce,

snují pavoučí vlákna.

Kdo by jejich vejce pozřel, zemře,

rozšlápne-li se, vyklouzne zmije.

6 Jejich vlákna se nehodí na šat,

svými výrobky se nepřikryjí.

Jejich činy jsou jen ničemnosti,

na dlaních jim lpí násilné skutky.

7 Jejich nohy pádí za zlem,

spěchají prolévat nevinnou krev.

Zamýšlejí samé ničemnosti,

na jejich silnicích číhá záhuba a zkáza.

8 Cestu pokoje neznají,

není práva v jejich stopách.

Dělají si křivolaké cesty,

kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj.

9 Proto se vzdálilo od nás právo,

nedosahuje k nám spravedlnost.

Čekáme na světlo, a je tma,

na úsvit, a chodíme v šeru.

10 Ohmatáváme stěnu jako slepí,

hmatáme jako ti, kdo nemají zrak.

V poledne klopýtáme, jako když se stmívá,

mezi zdravými jsme jako mrtví.

11 Hned všichni mručíme jako medvědi,

hned zase lkáme jako holubice.

Čekáme na právo, ale žádné tu není,

na spásu, a ta se vzdálila od nás.

12 Četné jsou naše nevěrnosti vůči tobě

a naše hříchy svědčí proti nám,

naše nevěrnosti se nás drží,

známe svoje nepravosti:

13 nevěrnost a zapírání Hospodina,

odklon od našeho Boha,

řeči o útisku, odpadnutí,

v srdci nápady a úvahy o klamných věcech.

14 Právo je úplně potlačeno,

spravedlnost stojí někde v dáli,

pravda klopýtá po náměstí,

a co je správné, nemůže vstoupit.

15 Pravda vyprchala,

kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého.

Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích,

že není žádného práva.

16 Vidí, že není nikoho,

žasne, že nikdo nezasáhne.

Zachrání ho jeho paže,

podepře ho jeho spravedlnost.

17 Oděl se spravedlností jako pancířem

a na hlavě má přilbu spásy,

oděl se rouchem pomsty,

jako pláštěm zahalil se rozhorlením.

18 Podle vykonaných skutků

odplatí svým protivníkům rozhořčením,

svým nepřátelům za to, co páchali,

ostrovům odplatí za spáchané skutky.

19 I budou se bát Hospodinova jména na západě

a jeho slávy na východu slunce,

neboť se přivalí jako dravá řeka,

kterou Hospodinův vítr žene vpřed.

20 Vykupitel přijde k Sijónu,

k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti,

je výrok Hospodinův.

21 „Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky,“ praví Hospodin.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.