ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 535. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 63

1 Kdo to přichází z Edómu,

kdo v rouchu rudém jde z Bosry?

Kdo je ten v úboru velebném,

hrdě kráčející ve své velké síle?

„Já, který právem vyhlašuji,

že na vítězství stačím.“

2 Proč je tvůj úbor krvavě zbarven

a tvé roucho jak toho, jenž v lisu šlape?

3 „Sám jsem šlapal v lisovací kádi

a nikdo z národů se mnou nebyl.

Rozhněván jsem po nich šlapal,

rozšlapal jsem je v svém rozhořčení,

až šťáva z nich mi roucho postříkala,

poskvrnil jsem si celý oděv.

4 Den pomsty měl jsem v srdci,

nastalo milostivé léto pro mé vykoupené.

5 Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka,

užasl jsem, opora žádná.

K vítězství mi dopomohla vlastní paže,

oporou mi bylo moje rozhořčení.

6 Rozhněván jsem rozdupal národy,

opojil jsem je svým rozhořčením;

jejich mízu jsem nechal stékat k zemi.“

7 Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat,

Hospodinovy chvályhodné činy,

všechno, jak Hospodin nás odměňoval,

velkou jeho dobrotu k izraelskému domu.

On je odměňoval podle svého slitování,

podle svého velikého milosrdenství.

8 Prohlásil: „Vždyť oni jsou můj lid,

synové, kteří nebudou klamat.“

Stal jsem se jim spasitelem.

9 Každým jejich soužením byl sužován

a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval;

svou láskou a shovívavostí je vykupoval,

bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

10 Oni se však vzpírali a trápili jeho svatého ducha,

proto se jim změnil v nepřítele, sám bojoval s nimi.

11 Avšak jeho lid se rozpomínal na dny dávné,

na dny Mojžíšovy.

Kde je ten, jenž vyvedl je z moře s pastýři svých ovcí?

Kde je ten, jenž do nitra mu vložil svatého ducha svého?

12 Ten, který je po pravici Mojžíšově vedl svou proslavenou paží,

který před nimi rozpoltil vodstvo,

a tak si učinil jméno věčné?

13 Propastnými tůněmi je vedl jako koně pouští,

ani neklopýtli,

14 jako dobytek sestupující na pláň.

Hospodinův duch je vedl do místa odpočinutí.

Tak jsi vedl svůj lid a proslavil jsi své jméno.

15 Pohlédni z nebes a podívej se

ze svého svatého, proslaveného obydlí!

Kde je tvé horlení a bohatýrská síla?

Tvé cituplné nitro a tvé slitování jsou mi uzavřeny?

16 Jsi přece náš Otec!

Abraham nás nezná, Izrael,

ten o nás neví.

Hospodine, tys náš Otec,

náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.

17 Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest?

Zatvrdil jsi naše srdce, aby se tě nebálo.

Navrať se kvůli svým služebníkům,

kvůli kmenům svého dědictví!

18 Dočasně si tvůj svatý lid přivlastnili,

tvou svatyni pošlapali naši protivníci.

19 My jsme tvoji odedávna. Jim jsi nepanoval,

nazýváni nebyli tvým jménem.

Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů,

hory by se před tvou tváří potácely.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.