ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 536. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 64

1 Jako když oheň spaluje suché roští

a uvádí do varu vodu,

tak dáš poznat svým protivníkům své jméno.

Pronárody se budou před tebou chvět.

2 Když jsi konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli,

sestoupils, a hory se před tvou tváří potácely.

3 Od věků se něco takového neslyšelo,

k sluchu neproniklo,

oko nespatřilo,

že by jiný bůh, mimo tebe,

učinil něco pro toho, kdo na něj čeká.

4 Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost,

o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách.

Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili,

na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni.

5 Jako nečistí jsme byli všichni,

všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat.

Uvadli jsme všichni jako listí,

naše nepravosti nás unášely jako vítr.

6 Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno,

kdo by procitl a pevně se tě chopil,

neboť jsi před námi ukryl svou tvář

a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti.

7 Ale nyní, Hospodine,

tys náš Otec!

My jsme hlína,

tys náš tvůrce,

a my všichni jsme dílo tvých rukou.

8 Nebuď už tak rozlícen, Hospodine,

naši nepravost už nikdy nepřipomínej.

Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid.

9 Svatá města tvá se stala pouští,

pouští se stal Sijón,

pustou krajinou Jeruzalém.

10 Náš svatý a proslavený dům,

kde tě chválívali otcové naši,

stal se spáleništěm,

v troskách je vše, co nám bylo vzácné.

11 Cožpak můžeš vzhledem k tomu, Hospodine, přemáhat se,

zůstat zticha a tolik nás ponižovat?

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.