ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 538. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 66

1 Toto praví Hospodin:

„Mým trůnem jsou nebesa

a podnoží mých nohou země.

Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat?

Kdepak je místo mého odpočinutí?

2 Všechny tyto věci učinila moje ruka.

Tak vznikly všechny tyto věci,

je výrok Hospodinův.

Laskavě pohlédnu na toho,

kdo je utištěný a na duchu ubitý,

kdo se třese před mým slovem.“

3 Člověk zabíjí v oběť býka i ubíjí člověka,

obětuje jehňátko i láme vaz psu,

přináší obětní dar i krev z vepřů dává,

na připomínku pálí kadidlo i dobrořečí ničemné modle.

Oni si vyvolují vlastní cesty,

jejich duše si libuje v ohyzdných modlách.

4 Já zase vyvolím jejich zvůli

a uvedu na ně, čeho se lekají,

protože jsem volal, a nikdo neodpovídal,

mluvil jsem, a nikdo neposlouchal.

Dopouštěli se toho, co je zlé v mých očích,

a volili to, co se mi nelíbí.

5 Slyšte slovo Hospodinovo,

vy, kdo se třesete při jeho slovu!

Říkávají vaši bratři, kteří vás nenávidí,

kteří vás vypovídají pro mé jméno:

„Ať se Hospodin oslaví,

ať vidíme vaši radost!“

Ale budou zahanbeni.

6 Slyš! Hukot z města!

Halas z chrámu!

Hlas Hospodina, jenž odplácí svým nepřátelům

za to, co spáchali.

7 Dříve než ji přepadly porodní bolesti,

porodila.

Dříve než ji zachvátily porodní křeče,

povila pacholíka.

8 Kdo slyšel kdy něco takového?

Kdo co takového spatřil?

Což se zrodí země v jediném dni?

Nebo pronárod snad bývá zplozen jedním rázem?

Sotva se začala svíjet bolestí,

už porodila sijónská dcera své syny.

9 „Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození?

praví Hospodin.

Když dávám plodnost, mám zavírat lůno?

praví tvůj Bůh.“

10 Radujte se s dcerou jeruzalémskou

a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete!

Veselte se s ní, veselte,

všichni, kdo jste nad ní truchlívali.

11 Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů,

budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy.

12 Toto praví Hospodin:

„Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku

a jako rozvodněný potok slávu pronárodů.

Budete sát nošeni v náručí,

hýčkáni na kolenou.

13 Jako když někoho utěšuje matka,

tak vás budu těšit.

V Jeruzalémě dojdete potěšení.“

14 Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí,

vaše kosti budou pučet jako mladá tráva.

Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky

a že jeho hrozný hněv je proti jeho nepřátelům.

15 Hle, Hospodin přichází v ohni

a jeho vozy jsou jako vichřice,

aby vylil hněv svůj v prchlivosti

a své hrozby v plamenech ohně.

16 Ohněm totiž a mečem

povede Hospodin soud s veškerým tvorstvem.

Mnoho bude těch, jež Hospodin skolí.

17 „Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují

po vzoru jednoho, který je uprostřed,

ti, kdo jedí maso z vepřů

a to, co je hodno opovržení, dokonce myši,

společně zajdou,“ je výrok Hospodinův.

18 „Já zakročím proti jejich činům a úmyslům a shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu. 19 Vložím na ně znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, do Taršíše, do Púlu a Lúdu, k těm, co natahují lučiště, do Túbalu a do Jávanu, na daleké ostrovy, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi pronárody. 20 Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin, tak jako budou přinášet Izraelci obětní dar do Hospodinova domu v čisté nádobě. 21 Také z nich si vezmu kněze, lévijce,“ praví Hospodin.

22 „Jako nová nebesa a nová země,

které učiním,

budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův,

tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.

23 O každém novoluní, v každý den odpočinku,

přijde se sklonit veškeré tvorstvo

přede mnou, praví Hospodin.

24 Až vyjdou, spatří mrtvá těla mužů,

kteří mi byli nevěrní.

Jejich červ neumírá,

jejich oheň neuhasne;

budou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.