ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 569. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 143

1 Žalm Davidův.

Hospodine, slyš mou modlitbu,

přej sluchu mým prosbám,

odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost.

2 Nevcházej v soud se svým služebníkem,

vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý.

3 Nepřítel mě pronásleduje,

můj život tiskne k zemi,

do temnot mě vsadil jak od věků mrtvé.

4 Jsem skleslý na duchu,

srdce mi usedá v nitru.

5 Připomínám si dávné dny,

rozjímám o všech tvých skutcích,

přemýšlím o činech tvých rukou,

6 rozpínám své ruce k tobě,

má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.

7 Pospěš, odpověz mi, Hospodine,

můj duch dokonává,

neukrývej přede mnou svou tvář,

nebo se budu podobat těm, kdo sestupují v jámu.

8 Ohlas mi zrána své milosrdenství,

neboť doufám v tebe.

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít,

neboť k tobě pozvedám svou duši.

9 Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine,

u tebe si hledám úkryt.

10 Nauč mě plnit tvou vůli,

vždyť jsi můj Bůh.

Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!

11 Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život,

ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení,

12 ve svém milosrdenství umlč mé nepřátele,

přiveď nazmar všechny moje protivníky,

vždyť jsem tvůj služebník!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.