ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 571. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 145

1 Chvalozpěv Davidův.

Chci tě vyvyšovat, bože můj a Králi,

tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.

2 Po všechny dny ti chci dobrořečit

a tvé jméno chválit navěky a navždy.

3 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný,

jeho velikost nelze vyzpytovat.

4 Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem,

hlásají tvé bohatýrské činy.

5 Tvoje velebnost je důstojná a slavná,

chci přemýšlet o tvých divuplných dílech.

6 Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích,

i já budu vypravovat o tvé velikosti.

7 Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost,

budou jásat, jak jsi spravedlivý.

8 Hospodin je milostivý, plný slitování,

shovívavý a nesmírně milosrdný.

9 Hospodin je ke všem dobrotivý,

nade vším, co učinil, se slitovává.

10 Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky,

kéž ti tvoji věrní dobrořečí,

11 ať hovoří o tvém slavném kralování,

ať promluví o tvé bohatýrské síle,

12 aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy

a slávu a důstojnost království tvého.

13 Tvoje království je království všech věků,

tvoje vláda přečká všechna pokolení.

14 Hospodin podpírá všechny klesající

a všechny sehnuté napřimuje.

15 Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě

a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,

16 otvíráš svou ruku

a ve své přízni sytíš všechno, co žije.

17 Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách,

milosrdný ve všech svých skutcích.

8 Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,

všem, kdo ho volají opravdově.

19 Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí,

slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.

20 Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje,

ale všechny svévolníky vyhlazuje.

21 Z mých úst zazní chvála Hospodinu,

jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo

navěky a navždy.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.