ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 573. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 147

1 Haleluja.

Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy,

rozkošná a líbezná je chvála.

2 Hospodin buduje Jeruzalém,

shromažďuje rozehnané z Izraele,

3 uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci,

jejich rány obvazuje.

4 On určuje počet hvězd,

on každou vyvolává jménem.

5 Velký je náš Pán, je velmi mocný,

jeho myšlení obsáhnout nelze.

6 Hospodin se ujímá pokorných,

svévolníky snižuje až k zemi.

7 Pějte Hospodinu píseň díků,

zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře,

8 tomu, který zahaluje nebe mračny,

který připravuje zemi deště,

který dává na horách růst trávě,

9 tomu, který zvířatům potravu dává,

i krkavčím mláďatům, když křičí.

10 Netěší ho síla koně,

nemá zalíbení v svalech muže.

11 Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí,

v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

12 Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina,

chval, Sijóne, svého Boha!

13 On upevnil závory v tvých branách,

požehnal tvým synům v tobě.

14 Na tvém území ti zjednal pokoj,

bělí pšeničnou tě sytí.

15 Na zem vysílá svůj výrok,

rychle běží jeho slovo.

16 Dává sníh jak vlnu,

sype jíní jako popel.

17 Rozhazuje kroupy jako sousta chleba,

kdo odolá jeho mrazu?

18 Sešle slovo své a taje,

káže vát větru a plynou vody.

19 Oznámil své slovo Jákobovi,

nařízení svá a soudy Izraeli.

20 Tak žádnému z pronárodů neučinil,

jeho soudy nepoznaly.

Haleluja.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.