ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zkratky knih v Bibli, kdo se v tom vyzná?

Vydáno: 3.1.2022Autor: AdministrátorZpět
Náhled

Zkratky, které se užívají pro jednotlivé knihy Bible, mají pomoci ke snadnějšímu vyhledávaní biblických citátů. Pokud se ale ve zkratkách čtenář nevyzná, tak mohou zkratky spíše ztížit vyhledání. Bohužel tak někdy dochází ke zmatkům a nedorozuměním. Klasický příklad nedorozumění nabízí název Prvního listu apoštola Pavla Soluňanům (zkratka „1 Sol“). Tento list je v Českém ekumenickém překladu nazýván jako První list Tesalonickým (zkratka „1 Te“). Název města Soluň je českým ekvivalentem názvu města Tesaloniky.

V češtině máme dvě hlavní „linie“ zkratek pro jednotlivé biblické knihy. Jedna „linie“ vychází z katolických (převážně liturgických) překladů Bible a druhá „linie“ vychází z ekumenického překladu Bible.

Pro usnadnění orientace ve zkratkách Vám nabízíme seznam biblických knih a jejich zkratek, včetně jejich variant.

Název knihy / Zkratka / Varianty

Starý zákon

 • Genesis (1. kniha Mojžíšova) Gn Gen / 1 M / I M / 1 Moj / I Moj / 1 Mojzisova / 1 Mojz / I Mojz / I Mojzisova
 • Exodus (2. kniha Mojžíšova) Ex Exo / 2 M / II M / 2 Moj / II Moj / Exod / 2 Mojzisova / 2 Mojz / II Mojzisova / II Mojz
 • Leviticus (3. kniha Mojžíšova) Lv Lev / 3 M / III M / 3 Moj / III Moj / 3 Mojzisova / 3 Mojz / III Mojzisova / III Mojz
 • Numeri (4. kniha Mojžíšova) Nu Num / 4 M / IV M / 4 Moj / IV Moj / Numer / 4 Mojzisova / 4 Mojz / IV Mojzisova / IV Mojz
 • Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova) Dt Dtn / Deut / 5 M / V M / 5 Moj / V Moj / Deuter / Deuteron / 5 Mojzisova / 5 Mojz / V Mojzisova / V Mojz
 • Kniha Jozue Joz Jz
 • Kniha Soudců Sd Sdc / Soud / Soudc / Soudcu
 • Kniha Rút Rt Rut / Rút
 • 1. Samuelova 1S 1 S / I S / 1 Sam / I Sam / 1 Samuelova / I Samuelova / 1 Sm / I Sm / 1 Samuel / I Samuel
 • 2. Samuelova 2S 2 S / II S / 2 Sam / II Sam / II Samuelova / 2 Samuelova / 2 Sm / II Sm / 2 Samuel / II Samuel
 • 1. Královská 1Kr 1 Kr / I Kr / 1 Kral / I Kral / 1 Král / I Kral / 1 Kralovska / I Kralovska
 • 2. Královská 2Kr 2 Kr / II Kr / 2 Kral / II Kral / 2 Král / II Kral / 2 Kralovska / II Kralovska
 • 1. Paralipomenon (1. kniha Kronik) 1Pa 1 Pa / I Pa / 1 Par / I Par / 1 Paralipomenon / I Paralipomenon / 1 Paral / I Paral / 1 Kron
 • 2. Paralipomenon (2. kniha Kronik) 2Pa 2 Pa / II Pa / 2 Par / II Par / 2 Paralipomenon / II Paralipomenon / 2 Paral / II Paral / 2 Kron
 • Kniha Ezdrášova Ezd Ezdr / Ezdras
 • Kniha Nehemjášova Neh Ne / Nehemjas / Nehemias / Nehemijas
 • Kniha Ester Est Es
 • Kniha Jób Jb Job / Jób
 • Kniha Žalmů Ž Z / Žalm / Zalm / Žalmy / Zalmy / Zl / Zlm / Žl
 • Kniha Přísloví Př Pr / Přísl / Prisl / Pri / Prislov / Prislovi
 • Kniha Kazatel Kaz Ka / Kz / Kazat
 • Píseň písní Pís Pis / Pisen / pisen pisni
 • Izajáš Iz Iza / Izaj / Izaias / Izajas / Izaijas
 • Jeremjáš Jr Jer / Jerem / Jeremias / Jeremjas / Jeremijas
 • Pláč Pl Pláč / Plac
 • Ezechiel Ez Ezech
 • Daniel Dn Da / Dan
 • Ozeáš Oz Oze / Ozeas
 • Jóel Jl Jo / Jóel / Joel
 • Ámos Am Ámos / Amos
 • Abdijáš Abd Abdijas / Abdias
 • Jonáš Jon Jonáš / Jonáš
 • Micheáš Mi Mich / Micheas
 • Nahum Na Nah / Nahum
 • Habakuk (Abakuk) Ab Abk / Abak / Hab
 • Sofonjáš Sf Sof / Sofon / Sofonjas / Sofonias / Sofonijas
 • Ageus Ag Ageus / Hag / Hageus / Hg
 • Zacharjáš Za Zach / Zachar / Zacharjas / Zacharias / Zacharijas / Zch
 • Malachjáš Mal Ma / Malach / Malachjas / Malachias / Malachijas

Deuterokanonické knihy

 • Tóbit (Tobiáš) Tób Tob / Tóbit / Tobit / Tb
 • Júdit Júd Jud / Júdit / Judit / Jdt
 • Přídavky k Ester / Est
 • Kniha Moudrosti Sap Mdr / Moud / Moudr / Moudrost
 • Sírach Sír Sir / Eccl / Ecc / Sirach / Sirachovec
 • Báruk Bár Bar / Báruk / Baruk / Baruch
 • Přídavky k Danielovi / Da
 • 1. kniha Makabejská 1Mak 1 Mak / I Mak / 1 Makab / I Makab / 1 Makabejska / I Makabejska / 1 Makabejskych / I Makabejskych / 1 Mk
 • 2. kniha Makabejská 2Mak 2 Mak / II Mak / 2 Makab / II Makab / 2 Makabejska / II Makabejska / 2 Makabejskych / II Makabejskych / 2 Mk

Nový zákon

 • Matouš Mt Mat / Matous
 • Marek Mk Marek / Mar
 • Lukáš L Lk / Luk / Lukas
 • Jan J Jan
 • Skutky apoštolů Sk Skut / Skutk / Akt
 • Římanům Ř R / Řím / Rim / Riman / Rimanum
 • 1. Korintským 1Kor 1 K / I K / 1 Kor / I Kor / 1 Korint / I Korint / 1 Korintskym / I Korintskym
 • 2. Korintským 2Kor 2 K / II K / 2 Kor / II Kor / 2 Korint / II Korint / 2 Korintskym / II Korintskym
 • Galatským Ga Gal / Galat / Galatskym / Gl
 • Efezským Ef Efes / Efez / Efezskym / Efezkym / Efeskym
 • Filipským Fp F / Filip / Filipskym / Flp
 • Koloským Ko Kol / Kolos / Koloskym / Kolosskym / Kl
 • 1. Tesalonickým (1. Soluňanům) 1Te 1 Te / I Te / 1 T / I T / 1 Tes / I Tes / 1 Tesal / I Tesal / 1 Tesalon / I Tesalon / 1 Tesalonickym / I Tesalonickym / 1 Sol
 • 2. Tesalonickým (1. Soluňanům) 2Te 2 Te / II Te / 2 T / II T / 2 Tes / II Tes / 2 Tesal / II Tesal / 2 Tesalon / II Tesalon / 2 Tesalonickym / II Tesalonickym / 2 Sol
 • 1. Timoteovi 1Tm 1 Tm / I Tm / 1 Tim / I Tim / 1 Timot / I Timot / 1 Timoteovi / I Timoteovi / 1 Timoteova / I Timoteova
 • 2. Timoteovi 2Tm 2 Tm / II Tm / 2 Tim / II Tim / 2 Timot / II Timot / 2 Timoteovi / II Timoteovi / 2 Timoteova / II Timoteova
 • Titovi Tt Tit / Titova
 • Filemonovi Fm Filem / Filemon / Filemonova
 • Židům Žd Zd / Zid / Zidum / Heb / Žid
 • Jakub Jk Jak / Jakub / Jakubova / Jkb
 • 1. list Petrův 1Pt 1 Pt / I Pt / 1 P / I P / 1 Petr / I Petr / 1 Petrova / I Petrova
 • 2. list Petrův 2Pt 2 Pt / II Pt / 2 P / II P / 2 Petr / II Petr / 2 Petrova / II Petrova
 • 1. list Janův 1J 1 J / I J / 1 Jan / I Jan / 1 Janova / I Janova
 • 2. list Janův 2J 2 J / II J / 2 Jan / II Jan / 2 Janova / II Janova
 • 3. list Janův 3J 3 J / III J / 3 Jan / III Jan / 3 Janova / III Janova
 • List Judův Ju Juda / Jd
 • Zjevení Janovo Zj Zjev / Apok / Zjv / Zjeveni

Jak správně najít biblické citace?

Pro snadnější orientaci ve většině Biblí najdeme dělení textu každé knihy na kapitoly a každé kapitoly na verše.

Např. Gn 1,31 – první číslo za zkratkou znamená 1. kapitolu První knihy Mojžíšovy, druhé číslo udává číslo verše (v textu je uváděn v horním indexu, např. 31).

Dělení na kapitoly pochází od Štěpána Langtona z doby krátce před rokem 1203, kapitoly posléze rozčlenil na verše Robert Estienne neboli Stephanus: 1551 (Nový zákon) a 1555 (Starý zákon). Toto dělení se velmi rychle ujalo, neboť bylo praktické pro rychlou a přesnou orientaci v textu.

V mnoha vydáních jsou pod textem nebo na vnějších okrajích stránek odkazy na biblické citáty, které s daným veršem nějak souvisí, vysvětlují ho nebo je to odkaz na podobný text v Bibli.

Proto věříme, že v textu Bible nezabloudíte, ale Boží slovo bude lampou pro vaše nohy a světlem na vaší stezce …